.

.

ตะลุยโจทย์คณิตสอบเข้า ม.1 (ภาค 3) : ข้อที่ 46


ข้อที่ 46.


แพรนวลปิดราคาขายเสื้อตัวหนึ่งไว้โดยคิดกำไร 40% เมื่อลูกค้ามาซื้อเสื้อ แพรนวลลดราคาให้กับลูกค้า 25% จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้

     ก. แพรนวลขายเสื้อตัวนี้ได้กำไร 15%

     ข. ถ้าต้องการกำไร 25% ต้องลดราคาให้กับลูกค้า 10% 

     ค. ถ้าซื้อเสื้อราคา 800 บาท จะขายเสื้อได้ในราคา 880 บาท

ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง (ข้อสอบ Pre-test เข้า ม.1 , สวนกุหลาบวิทยาลัย , 9 ธค. 2561)

1. ถูก 1 ข้อ 

2. ถูก 2 ข้อ

3. ถูก 3 ข้อ

4. ผิด 3 ข้อ


Q : โห...โหดมากๆ เลย เราต้องคำนวณทั้ง ก. ข. และ ค. เลย ถึงจะตอบคำถามได้

A : ลองทำดูครับ


Q : พิจารณาข้อ ก. ก่อนนะคะ "แพรนวลขายเสื้อตัวนี้ได้กำไร 15%"

     เดิมทุน 100 บาท ติดราคาขายไว้ 140 บาท

     แล้วลดให้ลูกค้า 25% เท่ากับว่า...

          ราคาขาย 100 บาท ลดเหลือ = 75 บาท

          ราคาขาย 140 บาท ลดเหลือ = 75/100 x 140 บาท

                                               = 105 บาท

     แสดงว่าได้กำไรแค่ 5 บาท จากทุน 100 บาท ซึ่งก็คือ 5%

     ข้อความ ก. จึงเป็นข้อความที่ผิด     พิจารณาข้อความ " ข. ถ้าต้องการกำไร 25% ต้องลดราคาให้กับลูกค้า 10% "


     ตั้งราคาขาย 100 บาท ขายได้เงินจริง  = 90 บาท

     ตั้งราคาขาย 140 บาท ขายได้เงินจริง  = 90/100 x 140 บาท

                                                       = 126 บาท

     แสดงว่าทุน 100 บาท ได้เงินจริง 126 บาท ก็เท่ากับได้กำไร 26%

     ข้อความข้อ ข. จึงเป็นข้อความที่ผิด     พิจารณาข้อความ ค. "ถ้าซื้อเสื้อราคา 800 บาท จะขายเสื้อได้ในราคา 880 บาท"

     เสื้อราคาทุน 100 บาท ตั้งราคาขาย  = 140 บาท

     เสื้อราคาทุน 800 บาท ตั้งราคาขาย = 140/100 x 800 บาท

                                                   = 1,120  บาท


     ตั้งราคาขาย 100 บาท หลังจากลดให้ลูกค้าได้เงิน      = 75 บาท

     ตั้งราคาขาย 1,120 บาท หลังจากลดให้ลูกค้าได้เงิน   = 75/100 x 1,120 บาท

                                                                          = 840 บาท

     ดังนั้น ข้อความ ค. ก็เลยเป็นข้อความที่ผิดอีกเหมือนกัน


     แสดงว่าข้อความทั้ง 3 ข้อ ล้วนแล้วแต่ผิดทั้งหมด

     ดังนั้น ข้อที่ถูกต้อง ก็คือข้อ 4. นั่นเอง


A : ... (ยิ้มให้)