.

.

โจทย์คณิตพิชิตข้อสอบเข้า ม.1 ข้อที่ 6.


ข้อที่ 6. ถังน้ำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 8 เมตร มีน้ำเต็มถัง เมื่อไขข้ำออกไปใส่ขวดขนาด 5.5 x 5.5 x 18 ลูกบาศก์เซนติเมตร จำนวน 1,000 ขวด ทำให้ระดับน้ำในถังลดลงจากเดิม 1.5 เซนติเมตร (หมายเหตุ : เดิมข้อสอบเป็น 1.5 เมตร ซึ่งไม่มีคำตอบเลยปรับแก้ให้เป็น 1.5 เซนติเมตร นะครับ) อยากทราบว่าถังน้ำใบนี้ยาวประมาณกี่เมตร (ข้อสอบ Pre-test เข้า ม.1 , สวนกุหลาบวิทยาลัย , ธค. 2559)

1. 4.24 เมตร

2. 4.53 เมตร

3. 5.23 เมตร

4. 5.54 เมตรQ : ข้อนี้ ชั้นขอวาดรูปประกอบเองเลยนะ

A : เชิญเลยครับ


Q :  เมื่อไขน้ำออกไปใส่ขวดขนาด 5.5 x 5.5 x 18 ลูกบาศก์เซนติเมตร จำนวน 1,000 ขวด

      น้ำจะหายไปจากถังเท่ากับ 5.5 x 5.5 x 18 x 1,000 = 544,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร

      หรือถ้าจะคิดเป็นลูกบาศก์เมตรจะเท่ากับ...

      (5.5/100) x (5.5/100) x (18/100) x 1,000 = 0.5445 ลูกบาศก์เมตร

A : แล้งไงต่อครับ


Q : การที่น้ำหายไป 0.5445 ลูกบาศก์เมตร ทำให้ระดับน้ำในถังลดลง 1.5 เซนติเมตร

     หรือลดลงเมื่อคิดเป็นเมตรเท่ากับ 1.5/100 = 0.015 เมตร

     แสดงว่า...

     ปริมาตรน้ำในถังที่ลดลง  =   กว้าง x ยาว x สูง

                        0.5445   =    8 x ยาว x 0.015

                              ยาว  =    0.5445/(8 x 0.015)

                                     =    4.5375 เมตร

     ดังนั้น คำตอบที่ใกล้เคียงที่สุดคือคำตอบข้อ 2. ค่ะ

A : ดีครับ ก็ไม่ยากเท่าไรนะครับ

     นี่ผ่านมาตั้งหลายข้อ ยังไม่ต้องให้ผมช่วยทำซักข้อเลยนะครับ


Q : ... (ยิ้มอย่างภูมิใจ)