.

.

ตะลุยโจทย์คณิตสอบเข้า ม.1 (ภาค 3) : ข้อที่ 36


ข้อที่ 36.


ซื้อส้มโอมาสองชนิด ทั้งหมด 37 ลูก เป็นเงิน 1,506 บาท ลูกใหญ่ลูกละ 42 บาท ลูกเล็กลูกละ 38 บาท อยากทราบว่าซื้อผลใหญ่มากกว่าผลเล็กกี่ลูก (ข้อสอบเข้า ม.1 ห้อง gifted , บดินทรเดชา , 14 มค. 2561)

   1.  12

   2.  13

   3.  20

   4.  25


Q : ข้อแบบนี้ชั้นถนัดมากๆ เลย

A : ดีครับ ไหนลองแสดงฝีมือหน่อยซิครับ


Q :  กำหนดให้ ผลใหญ่คือ B และผลเล็กคือ S

                                               B + S = 37                    .....(1)

                                        42B + 38S = 1506                ......(2)

                                        จาก (1),  S = 37 - B               .....(3)

     แทน (3) ใน (2),      42B + 38(37-B) = 1506

                             42B + 1406 - 38B  = 1506

                                                  4B   = 1506 - 1406

                                                   B    = 25                   .....(4)

     แทน (4) ใน (1),         25 + S = 37

                                            S = 12

     จำนวนลูกใหญ่จ่างกับลูกเล็กเท่ากับ 25 - 12 = 13

     ก็เลือกตอบคำตอบข้อ 2. เป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยค่ะ

A : ดีครับ