.

.

ตะลุยโจทย์คณิตสอบเข้า ม.1 (ภาค 3) : ข้อที่ 39


ข้อที่ 39.


เจมส์มีถุงใส่ลูกแก้ว 3 ใบ คือใบที่ 1 ใบที่ 2 และใบที่ 3 โดยใบที่ 1 และ ใบที่ 2 มีลูกแก้วรวม 100 ลูก และใบที่ 3 มีลูกแก้วคิดเป็น 1/5 ของลูกแก้วทั้งหมด ถ้าลูกแก้วในถุงใบที่ 1 คิดเป็น 1/4 ของลูกแก้วในใบที่ 2 แล้ว ผลต่างของลูกแก้วในถุงใบที่ 2 กับจำนวนลูกแก้วในถุงใบที่ 3 มีค่าตรงกับข้อใด (ข้อสอบ pre-test เข้า ม.1 ห้อง gifted , บดินทรเดชา , 14 มค. 2561)

1. 40 ลูก

2. 44 ลูก

3. 50 ลูก

4. 55 ลูก

 

Q : ข้ออย่างนี้ เสร็จชั้นแน่ๆ

A : งั้นก็เชิญเลยครับ


Q : กำหนดให้จำนวนลูกแก้วใบที่หนึ่งคือ F ลูก ใบที่สองคือ S ลูก ใบที่สามคือ T ลูก

     แล้วโจทย์ก็กำหนดมาว่า...

               F+S = 100                          .....(1)

               T = 1/5 x (F+S+T)              .....(2)

               F = 1/4 x S                         .....(3)

     

          เอา 3 แทนใน (1), 1/4 x S + S = 100

                                        5/4 xS   =100

                                               S   = 80     .....(4)


          เอา (4) แทนใน 1,       F + 80 = 100

                                                 F  = 20            .....(5)


     เอา (1) แทนใน (2),              T = 1/5 x (100+T)

                                             T = 1/5 x 100 + 1/5 x T

                                T - 1/5 x T = 1/5 x 100

                                   4/5 x T   = 20

                                             T  =  25

     ผลต่างของลูกแก้วในถุงใบที่ 2 กับจำนวนลูกแก้วในถุงใบที่ 3  = 80 - 25 = 55

     ก็ตอบข้อ 4 เลยนะคะ

A : ....(ยิ้ม)