.

.

ตะลุยโจทย์คณิตสอบเข้า ม.1 (ภาค 3) : ข้อที่ 47


ข้อที่ 47.


เมื่อหกปีที่แล้ว พ่อมีอายุเป็นสามเท่าของลูก อีกสี่ปีข้างหน้า พ่อมีอายุเป็นสองเท่าของลูก อยากทราบว่าปัจจุบันพ่อมีอายุเป็นกี่เท่าของลูก (ข้อสอบ Pre-test เข้า ม.1 , โรงเรียนบดินทรเดชา , 14 มค. 2561)

     1.  2.2

     2.  2.25

     3.  2.3

     4.  2.35


Q : อื่ม ม   ม

     ขั้นแรกเราก็กำหนดตัวแปรขึ้นมาก่อนโดย...

          F = อายุของพ่อในปัจจุบัน

          S = อายุของลูกในปัจจุบัน


     โจทย์บอกว่า "เมื่อหกปีที่แล้ว พ่อมีอายุเป็นสามเท่าของลูก" แสดงว่า...

          (F-6)/(S-6) = 3

     หรือ F-6 = 3(S-6)

           F    = 3S-18+6

           F    = 3S-12                  ....(1)


     แล้วโจทย์ก็บอกว่า "  อีกสี่ปีข้างหน้า พ่อมีอายุเป็นสองเท่าของลูก" ก็เขียนสมการได้ว่า

          (F+4)/(S+4) = 2

     หรือ  F+4   = 2(S+4)

                F   =  2S+8-4

                F   =  2S+4               ....(2)

     เนื่องจาก (1) และ (2) มีค่า F เหมือนกัน สองสมการนี้จึงเท่ากัน

                     3S-12   =    2S+4  

                     3S-2S  =   12+4

                          S    =   16       .....(3)    


     นำ ค่า S จาก (3) ไปแทนเพื่อหาค่า F ใน (1)

                       F   =    3(16)-12

                           =    48-12

                           =    36


     เมื่อโจทย์ถามว่า ปัจจุบันพ่อมีอายุเป็นกี่เท่าของลูก

     ก็คือ F/S = 36/16 = 2.25 เท่า

     ก็ตอบข้อ 2 เป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยค่ะ


A : ดีมากครับ