.

.

ตะลุยโจทย์คณิตสอบเข้า ม.1 (ภาค 3) : ข้อที่ 50

 

ข้อที่ 50.


ในกระปุกใบหนึ่งมีเหรียญสิบบาทเป็นสิบเท่าของเหรียญห้าบาท เหรียญห้าบาทเป็นห้าเท่าของเหรียญสองบาท เหรียญสองบาทเป็นสองเท่าของเหรียญบาท นับรวมเหรียญได้ทั้งสิ้น 2,825 เหรียญ แล้วจะคิดเป็นเงินกี่บาท (ข้อสอบ Pre-test เข้า ม.1 ห้อง Gifted , บดินทรเดชา , 14 มค. 2561)

     1. 26325

     2. 26350

     3. 26375

     4. 26400


Q : เป็นโจทย์ที่คำพูดลึกลับซับซ้อนมากเลยค่ะ

A : ก็ค่อยๆอ่าน นะครับ อย่าท้อใจซะก่อน


Q : เราก็สมมุติชื่อตัวแปรก่อน โดย...

     จำนวนเหรียญสิบบาท = T

     จำนวนเหรียญห้าบาท = F

     จำนวนเหรียญสองบาท = W

     จำนวนเหรียญบาท = O


     โจทย์บอกว่า "มีเหรียญสิบบาทเป็นสิบเท่าของเหรียญห้าบาท" คือ T = 10F   ...(1)

      "เหรียญห้าบาทเป็นห้าเท่าของเหรียญสองบาท" คือ F = 5W   ...(2)

      "เหรียญสองบาทเป็นสองเท่าของเหรียญบาท" คือ W = 2O   ...(3)

      "รวมเหรียญได้ทั้งสิ้น 2,825 เหรียญ" คือ T+F+W+O = 2,825   ...(4)

      โจทย์ถามว่า มีเงินทั้งหมดกี่บาท ?

      จากสมการ (1) เราหาค่า O ได้โดย...

          T = 10F

          10F = 10x5W = 50W

          50W = 50x2O = 100O      ...(5)

      จากสมการ (2) เราหาค่า O ได้โดย...

         F = 5W

        5W = 5x2O = 10O      ...(6)

     จากสมการ (3) เราหาค่า O ได้อยู่แล้วเพราะ...

         W = 2O

         

      จากสมการ (3) (5) (6)  เอามาแทนในสมการ (4)

              100O + 10O + 2O + O = 2,825

                                     113O = 2,825

                                           O = 25

     เราก็ได้แล้วว่า เหรียญบาทมีจำนวนเท่ากับ 25 เหรียญ

     ทีนี้ เราก็เอาไปหาเงินของเหรียญสิบและเหรียญห้าโดย...

               จาก (5),  T = 100O

                            T = 100 x 25 = 2,500 เหรียญ

              เหรียญสิบมี 2,500 เหรียญ จึงคิดเป็นเงิน = 2,500 x 10 = 25,000 บาท

                 

               จาก (6), F = 10O

                           F = 10 x 25 = 250 เหรียญ

               เหรียญห้ามี 250 เหรียญ จึงคิดเป็นเงิน = 250 x 5 = 1,250 บาท               


               จาก (3),  W = 2O = 2 x 25 = 50 เหรียญ

               เหรียญสองบาทมี 50 เหรียญ จึงคิดเป็นเงิน = 50 x 2 = 100 บาท


     ดังนั้น จำนวนเงินจึงเท่ากับ 25000 + 1250 + 100 +25 = 26,375 บาท

   

     จึงเลือกตอบคำตอบข้อ 3. เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ

                  

A : ดีครับ