.

.

ตะลุยโจทย์คณิตสอบเข้า ม.1 (ภาค 3) : ข้อที่ 52

 

ข้อที่ 52.


ร้านขายหนังสือแห่งหนึ่ง ขายหนังสือการ์ตูน 1 เล่ม และหนังสือนิทาน 1 เล่ม รวมเป็นเงิน 78 บาท

แต่ถ้าขายหนังสือการ์ตูน 2 เล่ม และหนังสือนิทาน 3 เล่ม รวมเป็นเงิน 192 บาท จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก. หนังสือการ์ตูนแพงกว่าหนังสือนิทานเล่มละ 8 บาท

ข. หนังสือการ์ตูน 7 เล่ม เราคาเท่ากับ หนังสือนิทาน 6 เล่ม

ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง (ข้อสอบ Pre-test เข้า ม. 1 , สวนกุหลาบวิทยาลัย , 9 ธค. 2560)

1. ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ข

2. ข้อ ก ถูก และข้อ ข ผิด

3. ข้อ ก ผิด และข้อ ช ถูก

4. ผิดทั้งข้อ ก และข้อ ข


Q : ข้อโจทย์ปัญหาที่ต้องใช้สมการแก้นี่ ชั้นถนัดมากๆ เลยค่ะ

A : ...


Q : กำหนดให้ราคาหนังสือการ์ตูน 1 เล่มคือ M และราคาหนังสือนิทาน 1 เล่ม คือ N

     โจทย์บอกว่า "ขายหนังสือการ์ตูน 1 เล่ม และหนังสือนิทาน 1 เล่ม รวมเป็นเงิน 78 บาท" คือ

                            M + N  = 78     ...(1)

     โจทย์บอกว่า "ขายหนังสือการ์ตูน 2 เล่ม และหนังสือนิทาน 3 เล่ม รวมเป็นเงิน 192 บาท" คือ

                           2M + 3N  = 192    ...(2)


     เราจะหาค่า M ก่อน ดังนั้นเราก็ต้องขจัดค่า N ในสมการ 2 ให้หมดไป

     จากสมการ (1),    M + N  = 78

                                    N  = 78 - M    ....(3)

     นำ (3) ไปแทนใน (2),           2M + 3N  = 192

                                       2M +3(78-M)  = 192

                                     2M + 234 - 3M  = 192

                                                       M   = 42 

     เมื่อ M = 42 ดังนั้นเมื่อเอาไปแทนใน (1) ก็จะได้ค่าของ N

                                       M + N  = 78

                                       42 + N  = 78

                                              N   = 36


     ทีนี้ก็มาพิจารณาข้อความที่โจทย์ถาม...

 

     ข้อความ ก. หนังสือการ์ตูนแพงกว่าหนังสือนิทานเล่มละ 8 บาท

                 การ์ตูนราคา 42 บาท นิทาน 36 บาท ต่างกันเท่ากับ 42-36= 6

     แสดงว่าข้อความนี้ผิด


     ข้อความ ข. หนังสือการ์ตูน 7 เล่ม เราคาเท่ากับ หนังสือนิทาน 6 เล่ม

              การ์ตูน 7 เล่ม เท่ากับ 7 x 42 = 294

              นิทาน 6 เล่ม เท่ากับ  6 x 36 = 216

     แสดงว่าข้อความนี้ก็ผิดเหมือนกัน

     

     งั้น ก็เลือกคำตอบข้อ 4. เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ

 

A : เก่งขึ้นเยอะเลยครับ